Privacybeleid

  • Home
  • Privacybeleid

De Reinestein Beauty & Wellnesscenter (verder te noemen De Reinestein) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken De Reinestein verwerkt uw persoonsgegevens omdat u: – klant wordt/bent bij De Reinestein en de gegevens heeft verstrekt tijdens de intake (1) – per mail contact heeft gezocht met De Reinestein (2) – een cadeaubon heeft ontvangen (3)

Hieronder treft u het overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam (1, 2, 3) – Geslacht (1,2,3) – Geboortedatum (1) – Adresgegevens (1 en eventueel 2) – Telefoonnummer (1 en eventueel 2) – E-mailadres (1 en 2) – Uitgevoerde behandelingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken De Reinestein verwerkt een aantal van bovenstaande gegevens zoals: – Gegevens van minderjarige kinderen indien zij een afspraak maken voor een jeugdbehandeling (1e contact loopt altijd via de ouders) – Medicijngebruik – Allergieën – Producten die door u thuis worden gebruikt

Waarom wij persoonsgegevens verwerken De algemene persoonsgegevens verwerken wij zodat wij u optimaal en op een persoonlijke wijze van dienst kunnen zijn voor, tijdens en na de behandelingen die u bij ons heeft geboekt: – wij kunnen u bellen of mailen als een afspraak om wat voor reden dan ook niet door kan gaan – wij zijn in de gelegenheid u een verjaardagskaartje te sturen – wij kunnen u wijzen op wijzigingen in behandelingen – wij kunnen (na uw akkoord) wellicht in de toekomst u een nieuwsbrief toesturen – wij kunnen u een factuur sturen indien benodigd voor uw administratie

Wij verwerken de gegevens ook als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De bijzondere persoonsgegevens zijn noodzakelijk en hiermee willen we voorkomen dat u een behandeling ondergaat welke kan leiden tot ongewenste gevolgen (denkt u aan irritaties c.q. verergeren van klachten).

Administratie De Reinestein maakt gebruik van een administratiepakket (incl. boekhoudpakket): Cosmeticiënne Administration (www.cosmeticienne.com). Uw gegevens zijn alleen door De Reinestein in te zien en er vindt geen automatische besluitvorming plaats welke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens aan te pas komt.

Hoe lang we gegevens bewaren De Reinestein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (persoonsgegevens):

– Personalia = minimaal 7 jaar t.b.v. de belastingwetgeving – Factuurgegevens = minimaal 7 jaar t.b.v. de belastingwetgeving

Uitgangspunt is dat de bijzondere persoonsgegevens vernietigd worden een jaar na uw laatste bezoek. Daarna is een nieuwe intake benodigd.

Delen van uw gegevens met derden De Reinestein verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Als wij gebruik zouden maken van bedrijven die uw gegevens bewerken in onze opdracht dan sluiten wij daar een bewerkersovereenkomst mee af teneinde zorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Reinestein blijft te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken De Reinestein registreert geen gegevens van u als het gaat om bezoek van onze website. U zult van ons dan ook geen op maat gemaakte content ontvangen en wij zullen u geen advertenties aanbieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming in te trekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van uw eventuele toestemming indienen door een mail te sturen naar info@dereinestein.nl

Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw paspoort/ identiteitsbewijs mee te sturen. Maak uw foto, de MRZ (machine readable zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Klachten De Reinestein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen De Reinestein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik neem dan contact op met info@dereinestein.nl of bel ons op 050-4029686.